مدل مانتو رشت

مدل مانتو رشت مدل مانتو رشت یک الگو برای هر قطعه الگویی است که درز  را شامل نمی ‌شود. آغاز از خراش یک سر سوزن سوزنی نیست. برای این کار به کار می‌رود توسعه و پیشرفت در الگوها و ابزار بسیار خوبی است. برای طوفان فکری و آزمایش ایده‌های طراحی بی آن که مجبور باشد… ادامه خواندن مدل مانتو رشت